Elvis , Detour, Jönköping, February 26th 2017

Pretty self-explanatory
johnfoyle
Posts: 14377
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Elvis , Detour, Jönköping, February 26th 2017

Postby johnfoyle » Fri Feb 17, 2017 6:23 am

Who's going?

User avatar
krm
Posts: 886
Joined: Sun Oct 21, 2007 6:10 am
Location: Sweden Skåne

Re: Elvis , Detour, Jönköping, February 26th 2017

Postby krm » Wed Feb 22, 2017 3:36 pm

http://www.jp.se/article/en-omvag-forbi ... utsagbara/


Short phone interview fröm Jönköpinsposten 21 Feb

En omväg förbi det förutsägbara

Elvis Costello om turnén som kommer till Jönköping i helgen
Jönköping/Vancouver Han är en av världens absolut största artister. Över telefon pratar Elvis Costello om turnén Detour, var experimentlustan kommer ifrån och folkparksturné på 80-talet.
Publicerad 21 feb 2017 17:30

Det är en solig förmiddag i Vancouver när Elvis Costello, eller Declan Patrick MacManus som han egentligen heter, svarar i telefonen. Han flyttade till den kanadensiska kuststaden i och med giftermålet till jazzsångerskan Diana Krall men är egentligen uppväxt i London och Birkenhead.

Det var i den mindre staden på andra sidan floden Mersey från Liverpool som han en gång började sin musikkarriär. Musiken fanns dock i hemmet - och kan vara en förklaring till Elvis experimentlusta inom musiken.

— Jag skrev precis en bok ("Skamlös musik och bleknande bläck"), en självbiografi kan man säga, som jag tror släpps på svenska nu. Där berättar jag om hur musiken först kom till mig. Min far var en sångare och min mor sålde skivor. Så det gjorde mig nog rätt medveten. Där mina vänner inte gillade den musiken som deras föräldrar spelade sjöng min far istället den på radion. Det betydde att generationsgränserna på något sätt var borta hos oss. Jag lyssnade kanske inte på all musik som yngre, men jag lyssnade på olika saker och hittade nya passioner i olika perioder, berättar Elvis Costello över en knastrig telefonlinje.

Den experimentlustan har han även tagit med sig i sin soloföreställning Detour som kommer till Jönköpings konserthus 26 februari.

— Jag har med mig en gigantisk tv-apparat som projicerar bilder, fotografier, märkliga visuella effekter som passar in till sånger, familjefoton och teckningar som jag har tecknat själv, berättar Elvis och fortsätter:

— Föreställningen ändras radikalt kväll till kväll efter vad jag lockas av för tillfället. På det sättet låter jag mig själv återupptäcka äldre låtar och låter mer okända låtar komma fram.

Han försöker minnas om han har varit i Jönköping tidigare. Det visar sig att han har lagt ner en del tid på att försöka få fram det svaret på egen hand.

— Jag trodde att jag hade varit där i slutet av 70-talet, men har inte hittat något. Troligtvis har jag kört igenom någon gång. När vi åkte och spelade på folkparkerna så brukade vi hamna på platser som vi aldrig har återsett efter det. Sverige var ett av de första länderna där jag uppträdde innan jag blev en professionell musiker. Vi blev välkomnade av er 1978 och fick uppträda på tv. Sedan åkte vi runt på folkparkerna under det tidiga 80-talet, men det är väldigt suddigt i minnet.
På tal om att vara ute på vägen så kallar du din turné för omväg. Vad tar den en omväg förbi?

— Jag hoppas att den tar en omväg förbi de musikaliska ritualerna där det blir förutsägbart och istället tar sig till något intressant varje kväll. Inte för att jag tar några galna risker med det hela för det.

Just nu håller Elvis annars på att skriva på låtar till en musikal baserad på novellen "The Arkansas Traveler" som även har blivit filmatiserad av Elia Kazan - då under namnet "A face in a crowd" precis som musikalen kommer att heta. Sammanlagt har han skrivit 20 låtar till den och han berättar att det ofta är låtar från det projektet som har varit höjdpunkten på hans Detour-turné.

— Det är ofta det som publiken har gillat mest. Det är annars något unikt med teatern som man inte kan få någon annanstans. Det var så låtarna främst brukade framföras förr. Nuförtiden så är vi för passiva. När jag var liten så fick jag vänta tills ett radioprogram sändes en gång i veckan för att höra en viss låt, nu kan man få världens musik på ett klick på datorn.

Elvis Costello kommer till Jönköpings konserthus 26 februari.


our friends at google propose this:
A detour past the predictable

Elvis Costello about the tour coming to Jönköping this weekend
Jönköping / Vancouver He is one of the world's greatest artists. Over the phone talking about Elvis Costello tour Detour, where experimentation comes from and People's Park tour in the 80s.
Published February 21, 2017 17:30

It's a sunny morning in Vancouver when Elvis Costello, or Declan Patrick MacManus as his real name, answer the phone. He moved to the Canadian coastal town in the marriage to jazz singer Diana Krall but is really grew up in London and Birkenhead.

It was in the small town across the River Mersey from Liverpool as he once started his music career. The music was, however, in the home - and could be an explanation for Elvis experimentation in music.

- I just wrote a book ( "Shameless music and fading ink"), an autobiography, one can say, that I think are released in Swedish now. There, I tell about how music first came to me. My father was a singer and my mother sold the discs. So it made me aware probably right. There, my friends did not like the music their parents played sang my father instead of the radio. It meant that intergenerational somehow gone from us. I listened maybe not on all the music that younger, but I was listening to different things and found new passions in different periods, says Elvis Costello over a crackly phone line.

The experimentation, he also brought with him in his solo performance Detour coming to Jönköping Concert Hall 26 February.

- I have with me a giant television that projects images, photographs, strange visual effects that fit the songs, family photos and drawings I have signed myself, says Elvis and continues:

- The show changed radically night to night, from what I lured by the moment. In that way, I let myself rediscover the older songs and sounds more unknown songs arrive.

He tries to remember if he has been in Jonkoping earlier. It turns out that he has spent some time trying to come up with the answer on your own.

- I thought I had been there in the late 70's, but have not found anything. Most likely, I drove through sometime. When we went and played in the parks so people we used to end up in places that we have never seen again after that. Sweden was one of the first countries where I acted before I became a professional musician. We were welcomed by you in 1978 and got to play on television. Then we went around on public parks in the early 80s, but it's very blurred in memory.
Speaking of being out on the road so you call your tour of the detour. What takes a detour?

- I hope that it will take a detour past the musical rituals where it becomes predictable and instead get to something interesting every night. Not that I take any crazy risks with the whole of it.

Right now Elvis else to write the songs for a musical based on the short story "The Arkansas Traveler" which also has been filmed by Elia Kazan - under the name "A face in a crowd" as the musical will be called. In total, he has written 20 songs for it, and he says that it is often the songs from the project, which has been the highlight of his Detour tour.

- It is often what the audience liked the most. Otherwise, it is something unique about the theater that you can not get anywhere else. It was so songs mainly used to be driven before. Nowadays, we are too passive. When I was little so I had to wait until a radio program aired once a week to hear a particular song, now you can get the music world at a click of the computer.

Elvis Costello is coming to Jönköping Concert Hall 26 February.

johnfoyle
Posts: 14377
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Re: Elvis , Detour, Jönköping, February 26th 2017

Postby johnfoyle » Sun Feb 26, 2017 5:53 pm

Looking forward to details

User avatar
And No Coffee Table
Posts: 2851
Joined: Thu Aug 21, 2003 2:57 pm

Re: Elvis , Detour, Jönköping, February 26th 2017

Postby And No Coffee Table » Sun Feb 26, 2017 7:04 pm

Thanks to Ulf for the setlist.

01. (The Angels Wanna Wear My) Red Shoes
02. Poison Moon
03. Accidents Will Happen
04. Church Underground
05. Stella Hurt
06. Bedlam
07. Shipbuilding
08. Deep Dark Truthful Mirror
09. This Uneasy Hour
10. A Face In The Crowd
11. Walkin' My Baby Back Home
12. Ghost Train
13. She
14. Watching The Detectives
15. Alison
16. Blood & Hot Sauce
17. No Man's Woman
18. Burn The Paper Down To Ash
19. I Can't Stand Up For Falling Down
20. Pump It Up
21. 45
22. Everyday I Write The Book
23. She's Pulling Out The Pin
24. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding?

sweetest punch
Posts: 3507
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis , Detour, Jönköping, February 26th 2017

Postby sweetest punch » Mon Feb 27, 2017 12:43 pm

http://www.jmini.se/nyheter/50875/elvis ... e-man-show

Elvis Costello one man show

Elvis Costello är en underhållare av rang, en världsartist och möter sin sin publik ensam på scenen med ett knippe gitarrer och en blå Steinwayflygel och en berättarkonst full av energi. Musikaliskt imponerar han inte fullt ut.

En stor 60-tals tjock-tv dominerade scenen i konserthuset och i den rullar en stor del av det som betytt mest för Costellos liv och det är mycket. Declan (Aloysius) Patrick MacManus, som han egentligen heter, kan vid sina 62 år se tillbaka på en imponerande låtskatt och ett brokigt liv med mycket att berätta om.

Elvis Costellos - Detour, blir en drygt två timmar lång retrospektiv resa i stället för en och en halv och han föredrar att göra det själv utan uppbackande musiker. Omgiven av en knippa gitarrer och en blå Steinwayflygel, bjuder han på en berättande musikalisk resa.

Singer-songwritern gör entré i mörker och river av den första låten, innan scenen flödar upp i ljus. Detta för att de berättande bilderna som rullar på den gigantiska tjock-tv:n ska komma fram som en del av showen. På skärmen rullar berättande bilder från hans uppväxt och olika framträdanden genom åren. Under resans gång berättar han om föräldrarna och hur han tog intryck av fadern och som han gjorde första spelning med.

Tillsammans med sina kompisar på scen, gitarrerna som stäms kontinuerligt under showen, flygeln och de strategiskt utplacerade mikrofonerna, bjuder han sin publik/fans på en härlig resa. Han gör det med värme och energi och tar sig an rollen som underhållare med bravur. En artist som inte alltid är lätt att läsa av men som attackerar gitarren och ofta med stor intensiv gest som avslut. Under de första låtarna med mycket attack i spelet blir sången ibland otydligt och på gränsen till falsk.

Vid flygeln tar han sig an en lugnare del i showen med bland annat ”Deep dark truthful mirror” en svårspelad men skön låt, snygga modulationer gav ett rejält lyft i ”Still”, imponerande. Undrar om hustrun Diana Krall påverkat något.

De i publiken, förmodligen de flesta, som längtat att få höra de bästa låtarna ”She”, ”Watching the detectives” och ”Alice” behövde inte vara oroliga. Costello drog ur sladden till den förstärkta ljudvärlden och gick ut i lokalen med gitarren i sin hand och gav dem Alice på intimt avstånd. Han satte sig till och med i en ledig stol som avslutning på touren i lokalen.

Showen avslutades, efter flera inropningar, med låten ” (What’s so funny ’bout) Peace, love and understanding” då hade Costello tagit plats i tjock-tv:en.

--------------------------------
Google translation:

Elvis Costello one man show

Elvis Costello is an entertainer of rank, a world artist and meet their audiences alone on stage with a bunch of guitars and a blue Steinway piano and a narration full of energy. Musical he impresses not full.

A large 60's heavy TV dominated the scene in the concert hall and in the rolls a big part of what meant the most to Costello's life and it is a lot. Declan (Aloysius) Patrick MacManus, as his real name, can at their 62 years to look back on an impressive tunes and a colorful life with plenty to talk about.

Elvis Costello - Detour, will be a more than two-hour retrospective journey instead of one and a half and he prefers to do it himself, without backing musicians. Surrounded by a bunch of guitars and a blue Steinway piano, he offers a narrative musical journey.

Singer-songwriter enters into darkness and the river of the first song, the stage before flowing into the light. This is to the narrative images that rolls on the giant thick-TV will arrive as part of the show. The screen scrolls narrative images from his childhood, and various performances throughout the years. Along the way he talks about the parents and how he was influenced by his father, and he did the first gig with.

Together with their friends on stage, guitars and reconciled continuously during the show, wing and strategically placed microphones, he invites his audience / fans on a lovely trip. He does it with warmth and energy, and take on the role of entertainers with verve. An artist is not always easy to read, but that attack the guitar and often with great intense gesture completed. During the first songs with plenty of attack in the game gets the vocals are sometimes unclear and on the verge of false.

At the wing, he takes a quieter part of the show, including "Deep dark truthful mirror" a difficult but beautiful song played, looking modulations gave a real boost in the "Still", impressive. Wonder if his wife Diana Krall affected slightly.

Those in the audience, probably the majority, who longed to hear the best songs "She," "Watching the Detectives" and "Alice" did not need to be concerned about. Costello pulled the cord to the amplified sound world and went out of the room with the guitar in his hand and gave them Alice at intimate distance. He sat through a vacant chair at the conclusion of the tour of the premises.

The show ended, after several curtain calls, with the song "(What's so funny 'bout) Peace, love and understanding" as Costello had taken place in the heavy TV: a.

Image

Image
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.


Return to “Elvis Costello General Discussion”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot], jardine and 8 guests