Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3 2013

Pretty self-explanatory
Azmuda
Posts: 834
Joined: Mon Aug 22, 2011 11:49 am

Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3 2013

Postby Azmuda » Thu Mar 21, 2013 9:02 pm


johnfoyle
Posts: 14610
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Re: Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3

Postby johnfoyle » Sun Jul 28, 2013 5:40 pm

Anyone etc?

sweetest punch
Posts: 4194
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3

Postby sweetest punch » Fri Aug 02, 2013 10:46 am

Preview and interview with Sondre Lerche: http://www.ba.no/puls/article6784962.ece

Sondre takker Elvis

Sondre Lerche er tydelig på at bergensaktuelle Elvis Costello har betydd mye for hans egen karriere.

Hvorfor bergenserne bør se Costello på Verftet lørdag? Fordi det er en unik sjanse til å høre en av verdens beste og mest allsidige, morsomme og iltre låtskrivere, backet av et fabelaktig dynamisk og briljant band med keyboardist og trommis som har spilt med ham siden 1978, sier Lerche til BA.

TURNERTE MED ELVIS

Han fikk selv en unik sjanse som artist da Costello spurte Lerche om han ville varme opp ham på en rekke konserter i Canada og USA i 2005. Forbildet spurte tilhengeren. Det har satt sine dype spor.

– For meg er Costello en av de aller største. Jeg har kanskje aller dypest forhold til mye av det han gjorde på 90-tallet da jeg oppdaget ham, men rock-historisk hadde han vel mest impact som karakter og musiker på slutten av 70-tallet.

– Han er egentlig umulig å kategorisere og har til tross for at han aldri har solgt vilt mange plater blitt et allestedsværende vesen som har samarbeidet med all verdens folk. Til høsten kommer et helt album i samarbeid med hip hop gruppen The Roots.

– Hvor stort var det å turnere med ham i USA sett nå i ettertid?

– Det var fantastisk. Det største var først å få sjansen på et par konserter i Canada og litt senere bli invitert tilbake på en større turne i USA. Det tok jeg som et kjempekompliment. Elvis Costello var på det tidspunktet, og er kanskje fremdeles, min favorittartist. Så for meg hadde det ikke vœrt større om Beatles stod opp fra de døde og inviterte meg til å dra på tur med dem.

– HAN ER FRYKTLØS

– Lærte du noe?

– Ja. Mest om hvordan bruke og lede bandet og hele tiden utvide repertoaret. EC og The Imposters brukte hver eneste lydsjekk på å øve in flere og fler låter slik at konsertene kunne bli så varierte og spontane som mulig. Bandet vet kanskje første låt og deretter måtte de bare følge EC. Han spilte akkurat det han ville og bandet måtte bare gi seg i kast når de kjente igjen låten.

– Det inspirerte meg veldig på scenen selv. Den fryktløse autoriteten. Og jeg fikk lyst å spille høyt og synge meg hes, med magen. Det å virkelig kunne bære alle musikerne, all lyden, uansett forhold. Jeg fikk mye å tenke på og hadde nok ikke laget «Phantom Punch»-platen uten å ha turnert med Costello og sett 25 konserter på rad på nœrt hold.

IKKE SAMARBEID

– Har dere hatt noe kontakt i ettertid?

– Jeg var backstage og hilste på en gang jeg var på konsert med han og bandet for noen år siden. Da hadde jeg nettopp covret en av låtene hans («Human Hands» på «Duper Sessions»), så jeg var spent på om han hadde hørt den. Han var heldigvis begeistret.

– Ble det noensinne prat om noe mer samarbeid?

– Nei, det hadde jo selvsagt vært festlig på papiret, men jeg er generelt skeptisk til å samarbeide meg gamle helter. Det kan lett bli et noe ujevnt forhold som er vanskelig å balansere kreativt. Jeg satt mer pris på alle samtalene vi hadde om musikk etter lydsjekk.

– Favorittlåt?

– Umulig å velge én. Kunne sagt minst 100 jeg synes er helt glimrende. Topp 5 album er «Imperial Bedroom», «This Years Model», «Painted From Memory» (med Burt Bacharach), «Trust», «All This Useless Beauty», «Blood & Chocolate». Opps, det ble visst seks, ler Lerche.
--------------------------------
Google translation:

Sondre thank Elvis

Sondre Lerche is clear that Bergen relevant Elvis Costello has meant a lot to his own career.

Why Bergeners should see Costello in the yard Saturday? Because it is a unique chance to hear one of the world's best and most versatile, fun and tree songwriters, backed by a fabulous dynamic and brilliant band with keyboardist and drummer who has played with him since 1978, says Lerche to BA.

Toured with Elvis

He even got a unique chance as an artist when Costello Lerche asked if he would warm up on him numerous concerts in Canada and the United States in 2005. The prototype asked trailer. It has left a deep impression.

- For me, Costello is one of the biggest. I may have the deepest relationship with much of what he did in the 90's when I discovered him, but rock history, he certainly had the most impact as a character and musician in the late 70s.

- He's really impossible to categorize and despite the fact that he has never sold many game discs become an omnipresent being who has worked with all kinds of people. This autumn will see an entire album in collaboration with hip hop group The Roots.

- How big was it like touring with him in the U.S. now seen in retrospect?

- It was amazing. The biggest was the first to get the chance at a few concerts in Canada and a little later invited back on a bigger tour in the United States. There I took as a great compliment. Elvis Costello was at the time, and perhaps still is, my favorite artist. So for me it would not predominate more about the Beatles rose from the dead and invited me to go on tour with them.

- HE IS FEARLESS

- Did you learn anything?

- Yes. Mostly about how to use and manage the band and constantly expanding repertoire. EC and The Imposters used every soundcheck to practice in more and more songs so that the concerts could be so varied and spontaneous as possible. The band knows maybe the first song and then they had to follow the EC. He played exactly what he wanted and the band had to embark when they recognized the song.

- It inspired me a lot on the stage itself. The fearless authority. And I had the urge to play loud and sing myself hoarse with the stomach. To really be able to carry all the musicians, all sound, no matter the conditions. I got a lot to think about and had not made enough "Phantom Punch" disc without having toured with Costello and seen 25 concerts in a row on nœrt hold.

NON COOPERATION

- Have you had any contact after the fact?

- I was backstage and greeted one time I was at a concert with his band and a few years ago. When I had just covers, one of his songs ("Human Hands" to "Duper Sessions"), so I was wondering if he had heard it. He was happily excited.

- Was there ever talk about something more cooperation?

- No, it had of course been the festivities on paper, but I am generally skeptical of working my old heroes. It can easily be somewhat irregular factors that are difficult to balance creatively. I put more appreciative of all the conversations we had about music after sound check.

- Favorite song?

- Impossible to pick one. Could said at least 100 I think is absolutely brilliant. Top 5 album "Imperial Bedroom," "This Years Model", "Painted From Memory" (with Burt Bacharach), "Trust," "All This Useless Beauty," "Blood & Chocolate". Opps, it was shown six laughs Lerche.
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

johnfoyle
Posts: 14610
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Re: Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3

Postby johnfoyle » Sat Aug 03, 2013 5:54 pm

Image

Image

Sverre Ronny Sætrum posts to Facebook -

'Here's looking at you, kid...'. Elvis gives em hell in Bergen tonight. 2,5 hours of sheer bliss.


User avatar
And No Coffee Table
Posts: 3067
Joined: Thu Aug 21, 2003 2:57 pm

Re: Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3

Postby And No Coffee Table » Sun Aug 04, 2013 4:57 am

Elvis lever og er i godt slag
Variert og bunnsolid fra en gammel nyveiv-helt

Einer Engelstad

Publisert: 03.aug. 2013 22:47 Oppdatert: 04.aug. 2013 07:34

Det er blitt noen år siden Elvis Costello figurerte på hitlistene. Men han er på ingen måte glemt blant sine gamle fans. De omkring 1000 publikummerne som hadde møtt frem på USF lørdag kveld gikk da heller ikke skuffet hjem. For gamlefar var i storform, og levde opp til forventingene og vel så det. I nesten to og en halv time serverte han en salig blanding av kjente og mindre kjente låter – både egne og andres.

Direkte hipp kan man vel ikke kalle mannen lenger. Det nesten 20 år siden Costello sist hadde et album på topp10 i England, og de siste årenes utgivelser har så vidt sneket seg inn blant de 100 mest solgte. Her til lands har han aldri vært inne blant de ti øverste på VG-lista i løpet av sine 35 år som plateartist. Det er likevel ikke noe å si på produktiviteten eller kreativiteten. Om tre uker fyller Costello 58 år, og hans siste påfunn er et samarbeid med hip hop-gruppen The Roots. Resultatet kommer ikke før til høsten. Denne kvelden var det imidlertid materialet fra 70 og 80-tallet som dominerte.

Musikalsk kamelon
Om han har vært en musikalsk kameleon under hele sin karriere, har han beholdt de svarte hornbrillene og den lett nerdete hipsterlooken. The Imposters heter trioen som har backet ham de siste årene, men strengt tatt er det bare gamle The Attractions med et nytt navn. Både Steve Nieve bak tangentene og trommis Pete Thomas har kompet Costello siden debutalbumet i 1977. Davey Faragher på bass har riktignok bare vært med siden 2001.

Han begynte med «I Hope You’re Happy Now» fra nesten 30 år gamle «Blood And Chocolate». Kanskje ikke blant hans mest kjente låter, men det låt rimelig bra. Gikk så direkte over i Nick Lowes «Heart Of tHe City» og fortsatte med Sam & Daves «I Can’t Stand Up For Falling Down» fra «Get Happy». Her gikk det av gårde i et forrykende tempo, og publikum så ut til å trives. Sånn lun begeistring uten den elleville ekstasen. Passe volum, og så god lyd som vi etter hvert har kommet til å forvente på et arrangement i nye Røkeriet.

Elvis Costellos særegne stemme låter nøyaktig som i glansdagene, og den helt spesielle fraseringen kom spesielt til sin rett på de roligere låtene. Her dreide det seg heller ikke om å planke eldre materiale. «Watching The Detectives» ble en blanding av reggae og dub trukket ut i en noe uvant versjon. Steve Nieve slenger til og med på noen takter av Edvard Grieg for anledningen. Kveldens utgave var atskillige hakk over originalversjonen, og det sier ikke så rent lite.

Kløpper på gitar
Her fikk Costello også vist at han er en fremragende gitarist. Som oftest tenker en på Costello som låtskriver og vokalist, men flere ganger denne kvelden får salen bevis på at han også er en kløpper på el-gitar.

Og variert blir det. Ballader og rockere i skjønn forening. Plystresoli og akustiske partier. En konsert som begynte riktig bra, og bare blir bedre og bedre etter hvert som Costello ble varm i trøyen. Mannen er nesten rene Springsteen i uforutsigbarhet, og konserten her byen var ganske forskjellig fra de han serverte både i Trondheim og Bodø tidligere i uken. Og den planlagte settlisten for kvelden ble bare delvis fulgt.

Her var knapt et eneste dødpunkt, selv om enkelte av melodiene fungerte bedre enn andre. Ikke minst mot slutten kom perlene en etter en. En intens utgave av «Shipbuilding» gjorde sterkt inntrykk, men kveldens kanskje desiderte høydepunkt var kanskje «I Want You». Avlevert med en intensitet og følelse som få kan matche.

Purple Rain
«Oliver’s Army» og «I Don’t Want To Go To Chelsea” ble Costello på sitt aller mest likandes, og “Allison” som et av de mange ekstranumrene klarte til og med å få salen til å synge med på refrenget. Uoppfordret.

Til slutt en heller rølpete versjon av Brinsley Schwarz og Nick Lowe sin mer enn 40 år gamle minislager «(What’s So Funny ‘Bout) Love, Peace And Understanding» etterfulgt av – tro det eller ei – «Purple Rain» av Prince.

En to og en halv times festkveld med en artist som leverte mer enn selv den mest hengivne Costello-fan kunne forvente.


Google translation:

Elvis alive and well in kind
Varied and rock solid from an old new wave hero

Juniper Engelstad

Published: 03.aug. 2013 10:47 p.m. Updated: 04.aug. 2013 7:34

It's been a few years since Elvis Costello appeared on the charts. But he is by no means forgotten among his old fans. The approximately 1,000 audience members who were present at USF Saturday night went not home disappointed. For old man was in great shape, and lived up to expectations and then some. For almost two and a half he served a mix of familiar and lesser-known songs - both their own and others'.

Direct hip can not well call man anymore. It almost 20 years ago Costello recently had an album on top10 in England, and the last years releases have barely snuck into the top 100 best-selling. Here in this country, he has never been inside one of the ten top the charts during his 35 years as a recording artist. There is still nothing to say on productivity or creativity. About three weeks filling Costello 58 years, and his latest antics is a collaboration with hip hop group The Roots. The results will not come until the fall. This evening, however, the material from the 70's and 80's dominated.

Musical chameleon
If he has been a musical chameleon throughout his career, he has kept the black horn-rimmed spectacles and the light geeky hipster look. The Imposters called the trio who have backed him in recent years, but strictly speaking it is just old The Attractions with a new name. Both Steve Nieve behind keyboards and drummer Pete Thomas has the backing Costello since their debut album in 1977. Davey Faragher on bass has indeed only been with since 2001.

He began with "I Hope You're Happy Now" from nearly 30 years old "Blood And Chocolate". Maybe not among his best-known songs, but it sounded reasonably good. So went directly over to Nick Lowe "Heart of the City" and continued with Sam & Dave's "I Can not Stand Up For Falling Down" from "Get Happy". It went off at a furious pace, and the audience seemed to enjoy themselves. That warm enthusiasm without the frenetic ecstasy. Passe volume and sound as good as we have gradually come to expect at an event in New Røkeriet.

Elvis Costello's distinctive voice sounds exactly like the glory days, and the unique phrasing came especially to his right on the quieter songs. These were themselves not to plank older material. "Watching The Detectives" was a mixture of reggae and dub extracted in a somewhat unusual version. Steve Nieve throws and even some stroke of Edvard Grieg for the occasion. Tonight's edition was several notches above the original version, and it says quite a bit.

Klopp on guitar
It was Costello also shown that he is an outstanding guitarist. Most often thinks of Costello as a songwriter and singer, but several times this evening will saddle proof that he is also a dab hand on the electric guitar.

And diverse it becomes. Ballads and rockers in perfect harmony. Whistle Soli and acoustic parts. A concert that started really well, and just gets better and better as Costello was warm jersey. The man is almost pure Springsteen unpredictability and the concert in the city was quite different from those he served both in Trondheim and Bodø earlier in the week. And the planned set list for the evening was only partially followed.

There was hardly a single dead, although some of the tunes worked better than others. Not least, the end came the beads one by one. An intense version of "Shipbuilding" made a strong impression, but maybe tonight's main surprise was perhaps "I Want You". Transferred with an intensity and emotion that few can match.

Purple Rain
"Oliver's Army" and "I Do not Want To Go To Chelsea" was Costello at his most likeable and "Allison" as one of the many extra numbers could even get the audience to sing along to the chorus. Unsolicited.

Finally, a rather rowdy version of Brinsley Schwarz and Nick Lowe's more than 40 years old mini warehouse "(What's So Funny 'Bout) Love, Peace And Understanding" followed by - believe it or not - "Purple Rain" by Prince.

A two and a half hour party night with an artist who delivered more than even the most devoted Costello fan could expect.

User avatar
And No Coffee Table
Posts: 3067
Joined: Thu Aug 21, 2003 2:57 pm

Re: Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3

Postby And No Coffee Table » Sun Aug 04, 2013 11:02 pm

Setlist from setlist.fm:

01. I Hope You're Happy Now
02. Heart Of The City
03. I Can't Stand Up For Falling Down
04. Radio, Radio
05. Everyday I Write The Book
06. Green Shirt
07. Either Side Of The Same Town
08. Monkey To Man
09. Country Darkness
10. Watching The Detectives
11. Bedlam
12. She
13. A Slow Drag With Josephine
14. Walkin' My Baby Back Home
15. Brilliant Mistake
16. Good Year For The Roses
17. Jimmie Standing In The Rain
18. Shipbuilding
19. Oliver's Army
20. (I Don't Want To Go To) Chelsea
Encore 1
21. Spooky Girlfriend
22. Clubland
23. I Want You
Encore 2
24. Alison
25. Pump It Up
26. Slow Down
27. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding?
Encore 3
28. In Another Room
29. (The Angels Wanna Wear My) Red Shoes
30. Purple Rain

User avatar
krm
Posts: 963
Joined: Sun Oct 21, 2007 6:10 am
Location: Sweden Skåne

Re: Elvis Costello & The Imposters play Bergen Norway Aug 3

Postby krm » Mon Aug 05, 2013 6:36 amReturn to “Elvis Costello General Discussion”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 104 guests