Valentine’s Day and ‘I Want You’

Pretty self-explanatory
sweetest punch
Posts: 4356
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Valentine’s Day and ‘I Want You’

Postby sweetest punch » Sun Feb 10, 2019 3:17 pm

https://www.demorgen.be/muziek/-i-want- ... -bda670f6/

I want You’ van Elvis Costello: nooit deed de liefde zoveel pijn
DM Magazine stoft een song af

De wereld wordt melig op valentijn. Wie een gebroken hart torst, kan op die ellendige dag dag gelukkig troost vinden bij Elvis Costello.

I Want You. Dankzij Costello doen die drie woorden je geloven dat liefde en verlangen ook slepende ziektes zijn, waarna je jezelf achteraf alleen maar kan opdweilen. “Toch komt die bittere boodschap niet altijd juist aan”, grinnikt Declan MacManus, het vlees en bloed achter Elvis Costello. “Dat net díé song als openingsdans wordt gebruikt bij huwelijken… Ik buig deemoedig het hoofd, en kan die mensen alleen maar een behouden vaart wensen.” (lacht)

De eerste halve minuut zet Elvis nochtans zijn warmste impressie van een zwijmelende crooner neer. Liefde bezwangert de lucht. Tot een scherpe twang op gitaar komaf maakt met die zeemzoete sfeer. Costello blikt met een rauwe snik in zijn stem terug op bedrog en onbeantwoorde liefde. “Meer dan dertig keer herhaal ik dat eenvoudige zinnetje. I want you. Maar het volgt op elk verbitterd verwijt, waarbij de getormenteerde verteller in detail ­verhaalt over de ontrouw van zijn geliefde. Alleen: ondanks alle ellende zoekt hij dus nog steeds comfort in die oude liefde, zelfs al is ze compleet verneukt.”

Costello zingt met zo’n ingehouden pijn, woede en verdriet, dat je niet zeker weet of je hem een troostende schouder wil aanbieden dan wel een straatverbod moet opleggen. “Soms drijft liefde je buiten zinnen”, legt hij zijn grafdelvers-timbre in die song uit. “Je gaat je irrationeel en obsessief gedragen. Je doet elkaar de duvel aan met pijnlijke, zelfs wrede woorden en daden. De song gaat ­eigenlijk over macht.”

Costello was net 30 geworden, toen hij de tekst in één ruk schreef op de trein van Liverpool naar Londen. ‘I Want You’ betekent voor hem zowel een liefdesverklaring als een schuldbekentenis en ­boetedoening. “Ik had zoveel mensen pijn gedaan dat het misschien eens mijn beurt moest zijn om het lijdend voorwerp te worden. Om de verbolgen minnaar te spelen.”

Je zou kunnen denken dat het een straf is om ‘I Want You’ avond na avond te moeten zingen, maar voor Costello voelde het al gauw aan als een ­toneelstuk dat hij tot het eind van zijn dagen zal opvoeren. “Ik denk dat het mijn Othello is.” De belangrijkste thema’s van die Shakespeare-tragedie zijn dan ook liefde, jaloezie en wraak.

De sound van het nummer noemt hij op zijn beurt “het equivalent van een wazige polaroid. Het is een pornografische snapshot: een moment­opname met verbrijzeld glas, een geplette doos chocolaatjes en een likje bloed tegen de muur.” De plaat waarop ‘I Want You’ verscheen, heette dan ook niet toevallig Blood and Chocolate (1986).

Vandaag is het een tijdloze song in ons land, maar eind jaren 80 lagen de kaarten wel anders. “Toen werd ik zelfs uitgejouwd door het publiek wanneer ik zo’n zachter liedje inzette. Wat voor mij net koren op de molen was: ik vond het uitermate geestig om een seksueel geladen uppercut als ‘Pump it Up’ te spelen, iedereen op te hitsen, en dan metéén vijf versnellingen lager te schakelen met ‘I Want You’. (lacht). Een beetje pesterig, ik weet het. Intussen vind ik wel dat je rekening moet houden met je toeschouwers. Door die song gooi ik de koers van een set helemaal om, dus verdient ze een speciaal plaatsje.”

Pal in je hartkamers én rug, vermoeden wij. Als een botte dolk. Fijne valentijn, allemaal!


—————————
Google translation:

I want You by Elvis Costello: love never hurt so much
DM Magazine dusts off a song

The world is beating on valentine. Those who have a broken heart can happily find solace at Elvis Costello on that miserable day.

I Want You. Thanks to Costello, those three words make you believe that love and desire are also lingering illnesses, after which you can only mop up afterwards. "But that bitter message is not always right," says Declan MacManus, the flesh and blood behind Elvis Costello. "That just that song is used as opening dance in weddings ... I humbly bow my head, and can only wish those people a safe journey." (Laughs)

In the first half minute, however, Elvis puts down his warmest impression of a fading crooner. Love is filling the air. To make a sharp twang on guitar makes with that sea-sweet atmosphere. With a raw sob, Costello looks back at deception and unrequited love in his voice. "More than thirty times I repeat that simple sentence. I want you. But it follows every bitter reproach, in which the tormented narrator tells in detail about the unfaithfulness of his beloved. Only: despite all the misery he still seeks comfort in that old love, even if she is completely annoyed. "

Costello sings with such restrained pain, anger and grief, that you are not sure whether you want to offer him a comforting shoulder or to impose a restraining order. "Sometimes love drives you out of your mind," he explains his grave-digger timbre in that song. "You will behave irrationally and obsessively. You do the duvel with painful, even cruel words and deeds. The song is actually about power. "

Costello had just turned 30 when he wrote the text in one go on the train from Liverpool to London. 'I Want You' means both a declaration of love and a confession of guilt and penance. "I had hurt so many people that it might be my turn to be the direct object. To play the outraged lover. "

You might think that it is a punishment to have 'I Want You' sing night after night, but for Costello it soon felt like a play that he will perform until the end of his days. "I think it's my Othello." The main themes of that Shakespeare tragedy are love, jealousy and revenge.

He calls the sound of the song "the equivalent of a hazy polaroid. It is a pornographic snapshot: a snapshot with shattered glass, a crushed box of chocolates and a lick of blood against the wall. "The record on which 'I Want You' appeared was not coincidentally named Blood and Chocolate (1986).

Today it is a timeless song in our country, but in the late 80's the cards were different. "Then I was even booed by the audience when I used such a softer song. What I was just like at the windmill: I thought it was extremely funny to play a sexually charged uppercut like 'Pump it Up', to stir up everyone, and then to switch five gears down with 'I Want You'. (laughs). A bit bully, I know. In the meantime, I think you have to take your spectators into account. Because of that song I completely change the course of a set, so she deserves a special place. "

Right in your heart chambers and back, we suspect. Like a blunt dagger. Happy valentine, everyone!
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

User avatar
A rope leash
Posts: 1833
Joined: Fri Jun 13, 2003 6:47 pm
Location: southern misery, USA

Re: Valentine’s Day and ‘I Want You’

Postby A rope leash » Thu Feb 14, 2019 12:20 pm

It's the ultimate "love sucks" song.

victorianvalentine.jpg
victorianvalentine.jpg (122.09 KiB) Viewed 2581 times


Return to “Elvis Costello General Discussion”

Who is online

Users browsing this forum: IbMePdErRoIoAmL and 73 guests